Flue Chok - 400 ml

Tanaco Flue Chok bekæmper effektivt fluer og andre flyvende insekter i stalde, levnedsmiddelvirksomheder, lagre, køkkener, beboelsesrum osv.
Oprindelsesland: Danmark

Lagerstatus: 30 stk. på lager

Vi kan normalt levere inden for 1- 4 hverdage.

Kontakt os hvis du har spørgsmål til nogle af vores produkter.

Vi tilbyder 14 dages fuld returret. 

Sikker online betaling.

Beskrivelse

Detaljer

Tanaco Flue Chok bekæmper effektivt fluer og andre flyvende insekter i stalde, levnedsmiddelvirksomheder, lagre, køkkener, beboelsesrum osv.

Brugsvejledning:
Der udsprøjtes, hvor dyrene ses og generer. Hold dåsen lodret eller skråt opad. Tryk på knappen og sprøjt i alle retninger, således at sprøjtetågen fordeler sig jævnt i hele rummet.

Døre og vinduer holdes lukkede under sprøjtningen og indtil 30 minutter efter.

Ved bekæmpelse af hvepse, sprøjtes produktet direkte op i boets flyvehul.

Akvarier tildækkes og evt. pumpe slukkes.

Stuefugle og andre dyr fjernes inden sprøjtning.

For at opnå bedst mulig udnyttelse af giften, sprøjtes der i mindst 4 sek. pr. 30 m3 rum svarende til 10 g aerosol pr. 30 m3.

ADVARSEL: Meget giftig for organismer der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtids-virkninger i vandmiljøet (R50/53). Holdes væk fra antændelseskilder – Rygning forbudt. Undgå indånding af aerosoltåger. Undgå oversprøjtning af høns, pattegrise og spædekalve.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandør-brugsanvisning.

Vask huden efter brug. Overtrædelses af følgende fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af flyvende insekter indendørs. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må ikke anvendes i væksthuse med spiselige afgrøder.

Levnedsmidler og foder må ikke forurenes. Hylder, borde og andre flader, hvor levnedsmidler skal ligge eller opbevares, må ikke behandles og skal efter arbejdet omhyggeligt renses for eventuelle stænk og spild.

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Må ikke tømmes i kloakafløb. Førstehjælp: Den forulykkede bringes i frisk luft. Ved forsat ubehag opsøg læge eller tilkald ambulance. Gen­nem­vædet tøj fjernes straks, og forurenet hud vaskes med vand og sæbe.

Hvis produktet kommer i øjnene skylles straks med rigeligt vand. Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Tomme beholdere og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Varenummer

Varenummer

Varenummer 2997

Bedømmelser

Indsend din bedømmelse

Kun registrerede brugere kan skrive bedømmelser. Log ind eller registrer